Aniyia Williams came to Berks to speak about entrepreneurship